Årsmöte 2021

 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av föredragningslista
 3. Frågan om mötets behöriga utlysande, röstlängd fastställs
 4. Frågan om valbarhet in i styrelsen
 5. Val av ordförande att föra förhandlingarna
 6. Anmälan av styrelsen val av sekreterare
 7. Val av 2 justerare tillika rösträknare att jämte ordförande justerar
 8. Behandling av verksamhetsberättelsen
 9. Behandling av ekonomisk berättelse föredrag av revisorer
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Val av styrelse
 12. Val av ombud till riksmöte samt suppleant till det
 13. Styrelsen val av ombud till Vesturs distrikmöte
 14. Val av ledamot till valberedning 2 st varav en sammankallande
 15. Fastställande av medlemsavgift
 16. Tecknande av förenings firma
 17. Motioner till riksårsmöte
 18. Övrigt i förtid anmälda motioner/frågor
 19. Övrig information
 20. Mötet avslutande

Styrelsen

Carina Andersson Ordförande

Sven Bjerén Kassör

Annelie Andersen Sekreterare

Linda Ahlman samt Louise Löfgren ledamot

Ester Broméll Suppleant

Revisor Agneta Heijl

Valberedning Agneta Heijl (sammankallande) samt Emelie Carlsson-

Verksamhet:

Under året var vi tvungna att ställa in planerad tävling 28 mars i Strömma Ridhus samt planerad tävling i oktober  Kungsbacka ridhus. Även utbildning i Sportfengur på Raudhetta i januari. Allt pga covid19 samt sjukdom.

Vi genomförde en tävling nere på Olofsbo islandshästar anläggning, Sommartölten. Lättklasser med många deltagare samt försäljning av på Bettet. Bra uppslutning av funktionärer.

Vi genomförde en tävling uppe på Strömma Ridhus under hösten, Tölt on track, med bra uppslutning även där lättklasser, ingen försäljning pga begränsning av Covid19 men bra uppslutning av våra funktionärer.

Under hösten medverkade vi också i programmet Bingolotto där vi som klubb fick bra reklam och hade även med oss två hästar inne i studion. Riktigt trevligt och kul arrangemang.

Vårt ungdomslag unga korparna bildades under året och klubben sponsrar med en summa till klubbjackor, samt att man som medlem fått ett bra pris på en jacka hos uhip 

Ekonomi:

Ekonomin i HF är god. De tävlingar vi lyckats genomföra har gett ett visst överskott. Till den sista tävlingen som vi tyvärr fick ställa in beställdes pokaler samt vinnartäcken. Dessa finns kvar till 2021 med förhoppning om bättre möjligheter till tävling.

Resultat och balans rapport redovisas.

Årsmöte hölls 10 februari 2020 med få deltagare. Utöver det har det varit ett fysiskt styrelsemöte, samt fysiska möten inför tävling. Beslut har tagits genom sociala medier. Beslutslogg finns upprättad.

Representants uppdrag, inga under året av Hrafna-Flóki.

Medlemmar

Under året 59 st medlemmar varav 12 st är junior / ungdom tom 18 år.

Styrelsen / genom Carina Andersson

balansrapportToggle Content